ارتباط با صنعت

تعداد مطالب : 5

عصرانه فضایی(سنجش از راه دور) عصرانه پنجم - عصرانه فضایی(سنجش از راه دور)
یکشنبه 30 دی 97
عصرانه کاربرد هوافضا در محیط زیست،خدمات شهری و فوریتهای امدادی عصرانه چهارم - عصرانه کاربرد هوافضا در محیط زیست،خدمات شهری و فوریتهای امدادی
یکشنبه 30 دی 97
عصرانه کاربرد رشته کامپیوتر در هوافضا عصرانه سوم - عصرانه کاربرد رشته کامپیوتر در هوافضا
یکشنبه 30 دی 97
عصرانه کاربرد رشته متالورژی در هوافضا عصرانه دوم - عصرانه کاربرد رشته متالورژی در هوافضا
یکشنبه 30 دی 97
عصرانه تعمیر و نگهداری عصرانه اول - عصرانه تعمیر و نگهداری
یکشنبه 30 دی 97


>