دسته بندی : اطلاعیه ها

پنجشنبه 16 شهریور 96

دانش آموزان بخوانند

ايرآپ يك فرصت برای شما دانش آموزان است که ایده هاي خود را بیان كنید. ثبت نام فقط به صورت گروهي بوده و اساتید دانشگاه، فعالان در صنعت و ما ايده ها شما را خواهیم شنید. ايرآپ از شما يك محصول صنعتي نمي خواهد. درگيري هاي صنعت باشد براي بعد. ما از شما، جوانه هاي يك ديد تازه را ميخواهيم. ايده هايي نو و در حد داستان... در حد خيال... چند دقيقه فرصت براي شنيده شدن زبان ذهنتان... يك مطالعه يك تحقيق يك روش نو ميتواند يك صنعت را دوباره متولد كند منتظرتان هستيم


ايرآپ يك فرصت برای شما دانش آموزان است که ایده هاي خود را بیان كنید.
ثبت نام فقط به صورت گروهي بوده و اساتید دانشگاه، فعالان در صنعت و ما ايده ها شما را خواهیم شنید.
 ايرآپ از شما يك محصول صنعتي نمي خواهد. درگيري هاي صنعت باشد براي بعد. ما از شما، جوانه هاي يك ديد تازه را ميخواهيم. ايده هايي نو و در حد داستان... در حد خيال... چند دقيقه فرصت براي شنيده شدن زبان ذهنتان...

يك مطالعه
يك تحقيق
يك روش نو
ميتواند يك صنعت را دوباره متولد كند
منتظرتان هستيم